ຫຼັກສູດ ແລະການສອນ

ຫຼັກສູດ

 

ການນຳສະເໜີ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ທັງສອງແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດຂອງຝຣັ່ງ, ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ 24 ຊັ່ວໂມງກັບການສອນອາທິດລະສີ່ມື້ເຄີ່ງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ນັກຮຽນມີຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດຂອງກິດຈະກຳການສຶກສາທີ່ສະນັບສະໜູນ. ຊົ່ວໂມງພິເສດແມ່ນມອບໃຫ້ກິດຈະກຳພິເສດ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໄຫຍ່ກວ່າເຊັ່ນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ. ຖ້າມີຊົ່ວໂມງເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຕາຕະລາງເພື່ອຈັດການຮຽນການສອນສ່ວນບຸກຄົນ.

ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນການສອນປະຈຳອາທິດ 26 ຊົ່ວໂມງ. ຍັງປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດຂອງຝຣັ່ງສອງຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດຂອງການສິດສອນ

ແມ່ນມອດໃຫ້ທາງກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນທັງໝົດແລະ ຍັງມີແຜນການສອນພາສາສ່ວນບຸກຄົນ. ​ຊົ່ວໂມງການສອນທີ່ໃຊ້ເວລາໂດຍຜ່ານການຈັດການຂອງບຸກຄົນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ.

 

ໂຮງຮຽນອະນຸບານໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ 5 ວິຊາຫຼັກຄື:

 • ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການໃຊ້ພາສາ
 • ການຮຽນຮູ້ຜ່ານກິດຈະກຳພາລະສຶກສາ
 • ການຮຽນຮູ້ຜ່ານກິດຈະກຳສິລະປະ
 • ການພັດທະນາເຄື່ອງມືທຳອິດເພື່ອສ້າງຄວາມຄິດ
 • ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ

ໃນລະຫວ່າງປີທຳອິດຂອງການຮຽນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສການປັບປຸງບົດຮຽນໃຫ້ເໝາສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເດັກນ້ອຍອາໃສຢູ່ ແລະ ຮຽນຮ່ວມກັນ. ໜື່ງໃນຈຸດປະສົ່ງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເປັນກອບການສຶກສາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດ.

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກຼມ

 – ລະດັບ 1

 

ລະດັບສອງຈັດຕັ້ງການຮຽນໃນ 5 ວິຊາຫຼັກຄື:

 • ການຄິດ ແລະ ການສືສານໂດຍໃຊ້ພາສາ
 • ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຮຽນຮູ້
 • ສຶກສາພົນລະເມືອງ
 • ໂລກອ້ອມຕົວ
 • ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ

ຫົວຂໍ້ປະກອບມີ:

 • ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
 • ສິລະປະ ແລະ ດົນຕີ
 • ສຶກສາພົນລະເມືອງ
 • ພາລະສຶກສາ
 • ໂລກອ້ອມຕົວ
 • ຄະນິດສາດ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນທັງສາມພາສາເປັນພາສາທຳອິດ, ພາສາທີ່ສອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ຈຸດປະສົ່ງຕົ້ນຕໍຂອງ ລະດັບ 2 ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອແນະນຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນຮູ້ວິທີການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ.

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກມ

 -ລະດັບ 2

 

ລະດັບ 3 ຈັດຕັ້ງການຮຽນໃນ 5 ວິຊາຫຼັກຄື:

 • ການຄິດ ແລະ ການສືສານໂດຍໃຊ້ພາສາ
 • ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຮຽນຮູ້
 • ສຶກສາພົນລະເມືອງ
 • ໂລກອ້ອມຕົວ
 • ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ

ຫົວຂໍ້ປະກອບມີ:

 • ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສສາອັງກິດ
 • ວັນນະຄະດີ
 • ສິລະປະ ແລະ ດົນຕີ
 • ປະຫວັດຂອງສີລະປະ
 • ພາລະສຶກສາ
 • ສຶກສາພົນລະເມືອງ
 • ປະຫວັດສາດ
 • ພູມສາດ
 • ຄະນິດສາດ
 • ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທກໂນໂລຢີ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນທັງສາມພາສາເປັນພາສາທຳອິດ, ພາສາທີ່ສອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດ

 – ລະດັບ 3

 

ລະດັບ 4 ຈັດຕັ້ງການຮຽນໃນ 6 ວິຊາຫຼັກຄື:

 • ການຄິດ ແລະ ການສືສານໂດຍໃຊ້ພາສາ
 • ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຮຽນຮູ້
 • ສຶກສາພົນລະເມືອງ
 • ໂລກອ້ອມຕົວ
 • ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ
 • ການຄົ້ນຄິດທີ່ສຳຄັນ

ຫົວຂໍ້ປະກອບມີ:

 • ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
 • ວັນນະຄະດີ
 • ສີລະປະດົນຕີ
 • ປະຫວັດຂອງສີລະປະ
 • ພາລະສຶກສາ
 • ສຶກສາພົນລະເມືອງ
 • ປະຫວັດສາດ
 • ພູມສາດ
 • ຄະນິດສາດ
 • ຟີຊິກ ແລະ ເຄມີສາດ
 • ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ພູມສາດ
 • ເທັກໂນໂລຢີ

ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນທັງສາມພາສາ ເປັນພາສາທຳອິດ, ພາສາທີ່ສອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດ

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກມ

 – ລະດັບ 4

ວິຊາຄູ

 

ການນໍາສະເຫນີ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບ່ອນທີ່ມີການຮຽນຮູ້ສັງຄັມທີ່ເຂັມແຂງ ມີການພົວພັນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນເຊັ່ນວ່າການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ, ການເຮັດສ່ວນຜັກ ແລະ ການອອກເດີນທາງປະຈຳອາທິດ, ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ສັງຄົມ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ກິດຈະກຳທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະຖານະການຕົງຈິງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາເປັນພາສາທຳອິດ ແລະ ພາສາທີ່ສອງ ເຊີ່ງເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນການຮຽນຮູ້ພາສາ ແລະ ມັນມີບົດບາດສຳຄັນ.

ຄູສອນຂອງພວກເຮົາໃຊ້ການສອນຢູ່ຫ້ອງກັບນັກຮຽນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີປະສົບການໃນການສອນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຍັງມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະສອນພາສາເຂົາເຈົ້າເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ, ພາສາທີ່ສອງຫຼືພາສາທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ ພວກເຮົາຈື່ງມີຄວາມພ້ອມເຕັມທີ່ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນພາສາທຳອິດ.

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ມີຫຼັກສູດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສຕໍ່ນັກຮຽນໃນແຕ່ລະມື້ໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການລິເລີ່ມ, ການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ການສືສານ, ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຶກສາພົນລະເມືອງ.

ອຸປະກອນການສອນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເວລາຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການປະຕິບັດຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຕ່າງໆຕາມອາຍຸູຂອງນັກຮຽນ.

ພາສາ

ຈຸດປະສົ່ງສຳລັບໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົົົົາແມ່ນເພື່ອເອົາໃຈໃສສາມສີ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ໜື່ງຄວາມເຕັມໃຈ:

 • ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາສາຟຣັ່ງເປັນບຸລິມະສິດຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ
 • ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ໃນປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາຂອງປະເທດນັ້ນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ
 • ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນພາສາອື່ນທີ່ໃຊ້ໃນລະດັບສາກົນເຊັ່ນພາສາອັງກິດ
 • ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຕ້ອນຮັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດໃນລະບົບພາສາຟຣັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼັກສູດທີ່ເໝາສົມທີ່ສອນໃນພາສາທຳອິດຂອງພວກເຂົາ

ພວກເຮົາມີແຜນສຳລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໂດຍພິຈາລະນາຕາມພາສາ ແລະ ພື້ນຖານວັດທະນາທຳຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ການຮຽນແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ພວກເຮົາສ້າງຫຼັກສູດນີ້ກັບຄອບຄົວ. ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນເຖີງບົດຮຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ອຸປະກອນພາສາທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳທີ່ໄດ້ມາໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງການຄວບຄຸມ.

ຫຼັກສູດສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະສົມປະສານກັນນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນທາງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳທຸກໆມື້, ລວມທັງວິໃນ ແລະ ການແບ່ງປັນພາສາລະຫວ່າງ:

 • ການຮຽນຮູ້ພາສາທຳອິດ ແລະ ພາສາທີສອງ
 • ວິຊາຮຽນສອນທັງພາສາທຳອິດ ແລະ ພາສາທີ່ສອງ
 • ການເຮັດກິດຈະຮ່ວມກັນແມ່ນໃຊ້ທັງສາມພາສາ.

ຄູສອນມີປະສົບການໃນການສອນນັກຮຽນ,ມີຄຸນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການສຶກສາທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເໝາະສົມ. ການຢູ່ຮ່ວມກັນທັງໝົດແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ. ເຊີ່ງມັນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ.

[

Contact
Sitemap
Legal Notice
Offres d'emploi

CONTACT 

Ban Khoy
Luang Prabang - B.P 114
06000 - Lao PDR.

+856(0) 2028169076

info@ef-lp.org

© Copyright 2018 | EFLP - Ecole Francophone de Luang prabang | All Rights Reserved