EFLP

ກ່ຽວກັບ
ປະຕິທີນໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນ ຟຼອງໂກໂຟນ


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງຮຽນຟອງໂກໂຟນຫຼວງພະບາງແມ່ນໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2014 ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເປັນການລິເລີ່ມຂອງເອກະຊົນ,
ເພື່ອຈຸດປະສົ່ງໃນການຂະຫຍາຍມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງຫຼວງພະບາງຕາມມາດຕະຖານທາງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການຂອງຝຣັ່ງ.

ຈຸດປະສົງທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2019: ເພື່ອກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການສຶກສາຝຣັ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ (AEFE) ເພື່ອຈຸດນີ້ພວກເຮົາໃຫ້ການສຶກສາທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ. ກົດລະບຽບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈຸດປະສົ່ງການສອນໃນປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການນີ້. ເພື່ອສະເໜີການຈັດການຂອງບຸກຄົນທີ່ມີການປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼັກສູດຂອງລາວ ແລະ ແຄມບິດ. ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການໃນການສ້າງລະດັບສາກົນ. ຄູອາຈານຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເຕັມທີ່ ແລະ ມີປະສົບການ ປາກເວົ້າພາສາທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາທັງໝົດໃນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າສອນ.ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມແບບທໍາມະຊາດສໍາລັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຕີບໂຕ ແລະ ດີເລີດ

ພວກເຮົາຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍຖືເອົານັກຮຽນເປັນຫຼັກ!

ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນໂດຍການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງເຊັ່ນ: ການເຮັດສວນ, ເກມຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດ-ວິທະຍາສາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ.

ແລະ ກິດຈະກຳສ້າງສັນກັບວິຊາດົນຕີ ແລະ ສິລະປະກຳ.

ກິລາກາຍະກຳເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂອງແຕ່ລະໂຄງການຫຼັກສູດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ພວກເຮົາມີຄູສອນວິຊາພາລະສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນ.

ການຢ້ຽມຢາມສະເໝືອນຈິງ >

 

EFLP

ທີມບໍລິຫານ

Marie ROGER

Marie ROGER

ອຳນວຍການ

Khamchan PIMALAI

Khamchan PIMALAI

ຮອງອຳນວຍການ

Phone SISAMOUNTHA

Phone SISAMOUNTHA

ຫົວໜ້າ ບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊີ

ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ 

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນດຳເນີນການໂດຍສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດຟຣັ່ງ. ພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງໂຮງຮຽນ. ໃນແຕ່ລະເທີມຮຽນພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ່ມຄອງແມ່ນຈະໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ.

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແມ່ນປະກອບດ້ວຍ:

– ຄະນະກຳມະການ 3 ທ່ານທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍຜູ້ປົກຄອງທຸກຄົນຂອງ EFLP: ປະທານ, ການເງິນ, ເລຂາທິການ
– ສະມາຊິກ 6 ທ່ານ: ທີ່ປຶກສາດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ວັດທະນາທຳ, ຫົວໜ້າກົງສຸນ, ຫົວໜ້າຝ່າຍການຮຽນ, ຫົວໜ້າດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ, ຫົວໜ້າບໍລິຫານໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຕາງໜ້າຝ່າຍບຸກຄົນ.

ຄະນະກຳມະການຄຸ່ມຄອງ 2023-2024 >

Ms Tara GUJADHUR

Ms Tara GUJADHUR

ປະທານ APEEFLP

Mr Henri-Pierre LEVEILLARD

Mr Henri-Pierre LEVEILLARD

ເລຂາ APEEFLP

Mr Rodolphe GODEY

Mr Rodolphe GODEY

ນາຍຄັງ APEEFLP

Ecole Francophone
de Luang Prabang

Ban Khoy
Luang Prabang
Lao PDR, 060000

© Copyright 2023 | EFLP - Ecole Francophone de Luang Prabang | Politique de confidentialité | Recrutement