EFLP

ຫຼັກສູດ
ວິຊາການ

ລະບົບການສຶກສາຝຣັ່ງ 

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມໂຄງການການສຶກສາແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງສໍາລັບທຸກວິຊາ. ໂຄງການຫຼັກສູດແຄມບຼິດຈ (Cambridge) ສໍາລັບພາສາອັງກິດ, ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ແລະ ສິລະປະກຳ. ໂຄງການຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດລາວ ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ, ພູມສາດ, ແລະ ປະຫວັດສາດ.

ພວກເຮົາສະເໜີສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານພາສາທີ່ເລິກເຊິ່ງກັບພາສາຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ແລະ ລາວ (+ ພາສາຈີນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມ).

ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ — 2-5 ປີ

ລະດັບ 1

ໂຮງຮຽນຊັ້ນອະນຸບານໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ 5 ວິຊາຫຼັກຄື:

– ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການໃຊ້ພາສາ
– ການຮຽນຮູ້ຜ່ານກິດຈະກຳພາລະສຶກສາ
– ການຮຽນຮູ້ຜ່ານກິດຈະກຳສິລະປະ
– ການພັດທະນາເຄື່ອງມືທຳອິດເພື່ອສ້າງຄວາມຄິດ
– ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ

ໃນລະຫວ່າງປີທຳອິດຂອງການຮຽນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສການປັບປຸງບົດຮຽນໃຫ້ເໝາສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເດັກນ້ອຍອາໃສຢູ່ ແລະ ຮຽນຮ່ວມກັນ. ໜື່ງໃນຈຸດປະສົ່ງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເປັນກອບການສຶກສາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດ.

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກຼມ: – click here

ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ — 6-8 ປີ

ລະດັບ 2

ໃນຊັ້ນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນ 5 ວິຊາຫຼັກຄື:

– ການຄິດ ແລະ ການສືສານໂດຍໃຊ້ພາສາ
– ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຮຽນຮູ້
– ສຶກສາພົນລະເມືອງ
– ໂລກອ້ອມຕົວ
– ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ

ຫົວຂໍ້ປະກອບມີ:
– ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
– ສິລະປະ ແລະ ດົນຕີ
– ສຶກສາພົນລະເມືອງ
– ພາລະສຶກສາ
– ໂລກອ້ອມຕົວ
– ຄະນິດສາດ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນທັງສາມພາສາເປັນພາສາທຳອິດ, ພາສາທີ່ສອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ຈຸດປະສົ່ງຕົ້ນຕໍຂອງ Cycle 2 ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອແນະນຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນຮູ້ວິທີການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຂອງແຕ່ລະຄົນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ.

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກມ: click here

ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ — 9-11 ປີ

ລະດັບ 3

ຊັ້ນນີ້ພວກເຮົາຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນ 5 ວິຊາຫຼັກຄື:

– ການຄິດ ແລະ ການສືສານໂດຍໃຊ້ພາສາ
– ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຮຽນຮູ້
– ສຶກສາພົນລະເມືອງ
– ໂລກອ້ອມຕົວ
– ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ

ຫົວຂໍ້ປະກອບມີ:
– ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສສາອັງກິດ
– ວັນນະຄະດີ
– ສິລະປະ ແລະ ດົນຕີ
– ປະຫວັດຂອງສີລະປະ
– ພາລະສຶກສາ
– ສຶກສາພົນລະເມືອງ
– ປະຫວັດສາດ
– ພູມສາດ
– ຄະນິດສາດ
– ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທກໂນໂລຢີ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນທັງສາມພາສາເປັນພາສາທຳອິດ, ພາສາທີ່ສອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດ

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກມ: click here

ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ — 12-14 ປີ

ລະດັບ 4

ໃນຊັ້ນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນ 6 ວິຊາຫຼັກຄື:

– ການຄິດ ແລະ ການສືສານໂດຍໃຊ້ພາສາ
– ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຮຽນຮູ້
– ສຶກສາພົນລະເມືອງ
– ໂລກອ້ອມຕົວ
– ການຄົ້ນຫາໂລກ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ປະເທດ
– ການຄົ້ນຄິດທີ່ສຳຄັນ

ຫົວຂໍ້ປະກອບມີ:
– ພາສາຝຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
– ວັນນະຄະດີ
– ສີລະປະດົນຕີ
– ປະຫວັດຂອງສີລະປະ
– ພາລະສຶກສາ
– ສຶກສາພົນລະເມືອງ
– ປະຫວັດສາດ
– ພູມສາດ
– ຄະນິດສາດ
– ຟີຊິກ ແລະ ເຄມີສາດ
– ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ພູມສາດ
– ເທັກໂນໂລຢີ

ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນທັງສາມພາສາ ເປັນພາສາທຳອິດ, ພາສາທີ່ສອງ ຫຼື ພາສາຕ່າງປະເທດ

ລາຍລະອຽດສຳລັບໂປຼແກມ: click here

ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ — 15-18 ປີ

ມັດທະຍົມປາຍ

10 ຈຸດສຳຄັນສຳລັບຫຼັກສູດ ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

– ໂຄງ​ການຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ​ຂອງ​ລວມ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ໄດ້​ມາຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ​, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່ຂອງ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ແລະ ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ສ້າງແນວ​ທາງສະຕິ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​.

– ບັນດາໂຄງການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງສາມັນຊົນວັນນະຄະດີ, ປະຫວັດສາດ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ.

– ບັນດາໂຄງການສໍາລັບວິໄນວິທະຍາສາດແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດທິດສະດີແລະການຝຶກອົບຮົມນັກສຶກສາໃນ ເອກະລັກ ຂອງເຫດຜົນວິທະຍາສາດ.

– ເຂົາເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງເຫດຜົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໃຊ້ຈິດໃຈວິພາກວິຈານ, ຮັດແໜ້ນການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອເປັນພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີເສລີພາບ, ຮູ້ຈັກສິດແຕ່ໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

– ໃນພາສາທີ່ທັນສະໄຫມ, ໃນຂະນະທີ່ລວມຄວາມສາມາດດ້ານພາສາແລະການສື່ສານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກສຶກສາໄດ້ເລິກຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບພູມສາດແລະວັດທະນະທໍາຂອງພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນ.

– ການສອນວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ສັງຄົມ, ທົ່ວໄປກັບນັກຮຽນທັງໝົດໃນຊັ້ນທີສອງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃນວິຊາສະເພາະ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດລວມເອົາວິທີການເສດຖະກິດຈຸນລະພາກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ.

– ສະຖານທີ່ໃຫມ່ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ. “ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ” ໃນຊັ້ນຮຽນທີ 10 ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງວິທະຍາສາດດິຈິຕອນ, ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນແລະຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ມັນມີຢູ່ໃນການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ.

– ບາງຫຼັກສູດສະເໜີວິທີການຫຼາຍສາຂາວິຊາ: ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດທົ່ວໄປໃນຊັ້ນ ມ.6, ຫຼັກສູດພິເສດ “ມະນຸດ, ວັນນະຄະດີແລະປັດຊະຍາ”, ແລະ “ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ, ວິທະຍາສາດການເມືອງ”.

– ບັນດາໂຄງການໃຫ້ສະຖານທີ່ໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ຄວາມຊໍານານຂອງພາສາແລະການພັດທະນາທັກສະທາງປາກ, ໂດຍສະເພາະໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດການໂຕ້ຖຽງ.

– ບັນດາໂຄງການຊອກຫາການສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ: ເວລາສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ, ກິດຈະກໍາ, ແລະການຫມູນໃຊ້; ເວ​ລາ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ແລະ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​, ການ​ປາກ​ເວົ້າ​, ແລະ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​; ການທົດລອງ ແລະກິດຈະກໍາສ້າງແບບຈໍາລອງ.

ບົດຮຽນທົ່ວໄປໃນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍມີຫຍັງແດ່?

ຈັນຍາບັນ ແລະ ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ຊັ້ນ ມ6

ພາລະສຶກສາ ແລະ ກິລາ (EPS), ໃນຊັ້ນ ມ5, ມ6, ແລະ ມ7

ພາສາຝຣັ່ງ, ໃນຊັ້ນ ມ5 ແລະ ມ6

ປະຫວັດສາດ-ພູມສາດ, ໃນຊັ້ນ ມ5 ແລະ ມ6

ພາສາທີ່ທັນສະໄຫມ, ໃນຊັ້ນ ມ5, ມ6, ແລະ ມ7

ຄະນິດສາດ, ໃນຊັ້ນ ມ5 ແລະ  ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຊັ້ນ ມ6

ຟີຊິກ ແລະ ເຄມີສາດ, ໃນ ມ5

ວິທະຍາສາດຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດ (SVT), ໃນຊັ້ນ ມ5

ວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໃນຊັ້ນ ມ5

ວິທະຍາສາດຕົວເລກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນຊັ້ນ ມ5

ການສຶກສາວິທະຍາສາດ, ໃນຊັ້ນ ມ6

ກະແສທົ່ວໄປ: ມີວິຊາສະເພາະໃດແດ່?

ປະຫວັດສາດ – ພູມສາດ, ພູມສາດການເມືອງ, ແລະ ວິທະຍາສາດທາງດ້ານການເມືອງ

ມະນຸດສາດ, ວັນນະຄະດີ, ແລະປັດຊະຍາ

ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ, ວັນນະຄະດີ, ແລະ ວັດທະນະທໍາ

ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງວັດຖຸບູຮານ

ຄະນິດສາດ

ວິທະຍາສາດຕົວເລກ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

ຟີຊິກ ແລະ ເຄມີ

ວິສະວະກຳສາດ

ວິທະຍາສາດຊີວິດ ແລະ ໂລກ (SVT)

ເສດຖະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ສິລະປະ

ຊີວະວິທະຍາ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (ສະເພາະໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍກະສິກຳ)

ຫຼັກສູດທາງເລືອກແມ່ນຫຍັງ?

ພາລະສຶກສາ ແລະ ກິລາ (EPS)

ພາສາທີ່ທັນສະໄຫມ, ໃນຊັ້ນ ມ5, ມ6 ແລະ ມ7

ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີ ວັດຖຸບູຮານ

ສິລະປະກຳ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສຳລັບຫຼັກສູດ​: click hereລະບົບການສຶກສາ ນານາຊາດ

Ecole Francophone
de Luang Prabang

Ban Khoy
Luang Prabang
Lao PDR, 060000

© Copyright 2023 | EFLP - Ecole Francophone de Luang Prabang | Politique de confidentialité | Recrutement