ວິໍໍໍຊາການ

 • ຫຼັກສູດພາສາຝະຮັ່ງ
 • ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼັກສູດລາວ ແລະ
 • ຈັດການຮຽນແຕ່ລະຄັ້ງຂື້ນກັບພາສາທຳອິດ
 • ຄູພາສາທີ່່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນສຳລັບແຕ່ລະພາສາ

ພາສາ

 • ການສຶກສາຫຼາຍພາສາ ; ຝະຮັ່ງ,ລາວ ແລະ ອັງກິດ
 • ຫຼັກສູດພາສາຕ່າງປະເທດ
 • ການສອນພາສາແບບສົມບຸູນແບບ

ປະຫວັດສາດ

 • ວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່ສ້າງສັນ
 • ເປັນຜູ້ນຳແລະເປັນພົນລະເມື່່່້ອງທີ່ດີ
 • ຄວາມຄິດສ້່່າງສັນທີຄອບຄຸມ,ກິລາ ເເລະກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ
 • ການພັດທະນາເດັກທັງໝົດ

ການນໍາສະເຫນີ

ໂຮງຮຽນຟອງໂກໂຟນຫຼວງພະບາງແມ່ນໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2014 ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເປັນການລິເລີ່ມຂອງເອກະຊົນ, ເພື່ອຈຸດປະສົ່ງໃນການຂະຫຍາຍມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງຫຼວງພະບາງຕາມມາດຕະຖານທາງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການຂອງຝຣັ່ງ.

ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ນຳສະເໜີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິິຊາການໃຫ້ມີຫຼັກສູດຂອງລາວ ແລະ ຫຼັກສູດແຄມບິຼດ ( Cambridge ) . ກັບວິຊາທີ່ສອນໃນພາສາຟຣັ່ງ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ຂື້ນກັບຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ນັກຮຽນມີການສຶກສາແບບຫຼາກຫຼາຍພາສາ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນາທຳ.

ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານແມ່ນຈະຮັບເດັກນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.

ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມການຮັບນັກຮຽນທີ່ເວົ້າພາສາຟຣັ່ງບໍ່ໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງໂດຍການສອນພາສາຟຮັ່ງ, ຖ້າວ່າຕ້ອງການຍາກຮຽນພາສາໃດໜື່ງ ພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດແມ່ນຂື້ນກັບການຮ້ອງຂໍ.

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຫວັງຜົນກຳໄລ ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຂອງນັກຂອງໂຮງຮຽນຟອງໂກໂຟນຫຼວງພະບາງ (APEEFLP).

ຈຸດປະສົ່ງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອການເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍອົງການການສຶກສາຕ່າງປະເທດຂອງຝຣັ່ງ (AEFE). ເພື່ອຈຸດນີ້ພວກເຮົາໃຫ້ການສຶກສາທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ. ກົດລະບຽບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈຸດປະສົ່ງການສອນໃນປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການນີ້. ເພື່ອສະເໜີການຈັດການຂອງບຸກຄົນທີ່ມີການປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຫຼັກສູດຂອງລາວ ແລະ ແຄມບິດ. ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການໃນການສ້າງລະດັບສາກົນ. ຄູອາຈານຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເຕັມທີ່ ແລະ ມີປະສົບການ ປາກເວົ້າພາສາທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາທັງໝົດໃນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າສອນ.

ສະມາຄົມຂອງພວກເຮົາ

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນດຳເນີນການໂດຍສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດຟຣັ່ງ. ພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ແລະ ອາດຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງໂຮງຮຽນ. ໃນແຕ່ລະເທີມຮຽນພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ່ມຄອງແມ່ນຈະໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ.

ຄະນະກຳມະການຄຸ່ມຄອງ

ຄະນະກຳມະການຄຸ່ມຄອງປະກອບດ້ວຍ 3 ສະມາຊິກທີ່ເລືອກຕັ້ງຄື:

 • ອຳນວຍການ
 • ການເງີນ
 • ເລຂານຸການ
[

Contact
Sitemap
Legal Notice
Offres d'emploi

CONTACT 

Ban Khoy
Luang Prabang - B.P 114
06000 - Lao PDR.

+856(0) 2028169076

info@ef-lp.org

© Copyright 2018 | EFLP - Ecole Francophone de Luang prabang | All Rights Reserved